Screenshots

Screenshot of the dashboard, showing you financial statistics.

Screenshot of the subscriptions list.

Screenshot of the subscription form.

Screenshot of the expense list and the form.

Screenshot of the categories list.